# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1อว6501.0713/210   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไปรุ่นที่ 76 20 พ.ย. 6254[--]
2PhD/ว766   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกฯ 20 พ.ย. 6236[2.45 MB]
3อว0405/ว3451   ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New GenInventors Award 2020 20 พ.ย. 6210[5.85 MB]
4อว0657.3000(คว)8397   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติฯ 03 ต.ค. 62103[2.64 MB]
5พน0501/ว95   ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ 03 ต.ค. 6210[848.27 KB]
6-   งานสัมมนา Person Day 2019 03 ต.ค. 6212[1.13 MB]
7สน0032.002/6294   ชะลอการรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 03 ต.ค. 6217[295.50 KB]
8อว8205.10/0579   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 03 ต.ค. 6211[1.64 MB]
94217   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนฯ 26 ก.ย. 6212[1.67 MB]
10v;7610.1/904/2562   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 26 ก.ย. 628[2.99 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1อว 6504.0101/(1)   มาตรการ Big Cleaning Week เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-19 19 มี.ค. 6345[23.10 KB]
2อว 6504.0101/(1)   หยุดการเรียนการสอนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 18 มี.ค. 6334[51.11 KB]
3อว 6504.0102/4058   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม NONTRI E-SAN VIRTUAL RUN 11 มี.ค. 6318[34.27 KB]
4อว 6504.0102/(2)   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่ายเฉพาะผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 06 มี.ค. 631[98.40 KB]
5อว 6504.0101/(1)   นโยบายการดำเนินงานจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Office) 21 ก.พ. 634[28.85 KB]
6อว 6504.0102/4039   การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม Nontri E-San Virtual Run ประจำปีการศึกษา 2562 21 ก.พ. 632[35.70 KB]
7อว 6504.03/238   แต่งตั้งคณะกก.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านงานวิจัยและบริการวิชาการการสนับสนุนจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับระบบจัดการน้ำ การศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว 21 ก.พ. 631[53.31 KB]
8อว 6504.0102/121   รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 21 ก.พ. 632[399.15 KB]
9อว 6504.0102/0181   รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 20 ก.พ. 632[15.57 KB]
10อว 6504.0102/0180   การรับสมัครทุนเรียนดีโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2563 20 ก.พ. 632[64.81 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1047/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 16 มี.ค. 631[43.64 KB]
2046/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 4 13 มี.ค. 631[110.10 KB]
3045/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3 13 มี.ค. 633[111.22 KB]
4029/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 "นนทรีอินทนิลเกมส์" 21 ก.พ. 632[141.12 KB]
5034/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 21 ก.พ. 632[49.91 KB]
6021/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "แข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 21 ก.พ. 631[92.93 KB]
7031/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 21 ก.พ. 633[55.81 KB]
8030/2563   แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจและผู้จัดการสำนักงานบริหาร คณะกรรมการประจำศูนย์พัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 21 ก.พ. 632[31.06 KB]
9035/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 21 ก.พ. 631[86.13 KB]
10034/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 21 ก.พ. 631[49.91 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์