# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1อว0657.3000(คว)8397   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติฯ 03 ต.ค. 623[2.64 MB]
2พน0501/ว95   ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ 03 ต.ค. 623[848.27 KB]
3-   งานสัมมนา Person Day 2019 03 ต.ค. 624[1.13 MB]
4สน0032.002/6294   ชะลอการรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 03 ต.ค. 624[295.50 KB]
5อว8205.10/0579   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 03 ต.ค. 623[1.64 MB]
64217   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนฯ 26 ก.ย. 623[1.67 MB]
7v;7610.1/904/2562   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 26 ก.ย. 624[2.99 MB]
8สน0017.2/ว1698   ขอส่งสำเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 19 ก.ย. 622[383.12 KB]
9อว7201/ว1379   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ 19 ก.ย. 624[898.57 KB]
10อว0621.08/104   ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมหลักสุตร มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 19 ก.ย. 6215[1.60 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
10513.40101/(1)   ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 03 ต.ค. 622[28.07 KB]
2อว 6504.0102/30052   การจัดกิจกรรมแสดงความยินดีสำหรับบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2562 03 ต.ค. 622[41.38 KB]
3อว 6504.0501/0337   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือสดุดี ในโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน 03 ต.ค. 622[22.79 KB]
4อว 6504.0102/0142   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562 02 ต.ค. 622[278.92 KB]
5อว 6504.0102/(2)   การรับสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและทุนการศึกษาเรียนดีสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 02 ต.ค. 622[48.42 KB]
60513.40103/(1)   ให้หยุดการเรียนการสอน วันสถาปนามก.ฉกส. ครบรอบ 23 ปี (15 สิงหาคม 2562) 02 ต.ค. 622[14.50 KB]
70513.40103/(2)   ให้งดใช้อาคารสถานที่ 24-25 สิงหาคม 2562 02 ต.ค. 622[16.55 KB]
8อว 6504.0101/   ให้หยุดการเรียนการสอน 02 ต.ค. 622[14.10 KB]
90513.40103/20315   การรับสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและทุนการศึกษาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2563 02 ต.ค. 622[49.68 KB]
100513.10102/ว1253   ประกาศ มก. เรื่องกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 07 ส.ค. 628[7.80 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1271/2562   แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต นายกสโมสรนิสิต มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2562 03 ต.ค. 623[27.70 KB]
2237/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 03 ต.ค. 623[27.29 KB]
3267/2562   แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิต มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2562 02 ต.ค. 624[63.97 KB]
4251/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 02 ต.ค. 624[208.51 KB]
5174/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา วิชาบูรณาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 10 ก.ค. 6211[27.96 KB]
6175/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562 10 ก.ค. 627[87.52 KB]
7168/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินและบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562 04 ก.ค. 626[114.10 KB]
8137/2562   คำสั่ง มก.ฉกส.ที่ 137/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมอบตัวและลงทะเบียนนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 24 มิ.ย. 6210[1.29 MB]
9136/2562   คำสั่ง มก.ฉกส. ที่ 136/2562เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 24 มิ.ย. 629[4.52 MB]
10146/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม สู่นนทรีอีสาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 19 มิ.ย. 626[93.04 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์