# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1อว6501.0713/210   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไปรุ่นที่ 76 20 พ.ย. 6265[--]
2PhD/ว766   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกฯ 20 พ.ย. 6268[2.45 MB]
3อว0405/ว3451   ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New GenInventors Award 2020 20 พ.ย. 6218[5.85 MB]
4อว0657.3000(คว)8397   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติฯ 03 ต.ค. 62111[2.64 MB]
5พน0501/ว95   ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ 03 ต.ค. 6218[848.27 KB]
6-   งานสัมมนา Person Day 2019 03 ต.ค. 6225[1.13 MB]
7สน0032.002/6294   ชะลอการรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 03 ต.ค. 6226[295.50 KB]
8อว8205.10/0579   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 03 ต.ค. 6219[1.64 MB]
94217   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนฯ 26 ก.ย. 6221[1.67 MB]
10v;7610.1/904/2562   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 26 ก.ย. 6217[2.99 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1อว 6504.0101/(1)   แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการดำเนินกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 30 มิ.ย. 6351[263.09 KB]
2อว 6504.0101(1)   รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 04 มิ.ย. 637[28.81 KB]
3อว 6504.0102/(1)   รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 04 มิ.ย. 6310[28.65 KB]
4อว 6504.0101/(1)   เปลี่ยนแปลงระเบียบหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 01 มิ.ย. 636[33.62 KB]
5อว 6504.0102/(1)   ประกาศรายชื่ีอผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 14 พ.ค. 638[75.03 KB]
6อว 6504.0102/(1)   รับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 14 พ.ค. 636[227.56 KB]
7อว 6504.0102/(2)   รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือช่าย มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2563 14 พ.ค. 638[229.73 KB]
8อว 6504.0102/(1)   แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการใช้พื้นที่การเรียนการสอนระบบออนไลน์ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 14 พ.ค. 6312[36.98 KB]
9อว 6504.0101/(1)   ขอยกเลิกมาตรการการงดใช้ลิฟท์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 30 เม.ย. 6310[29.23 KB]
10อว 6504.0101/(1)   มาตรการการส่งพัสดุสินค้าของเจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่ง 20 เม.ย. 6339[30.70 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1128/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม สู่นนทรีอีสาน KU.CSC CAMP Online 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 23 มิ.ย. 633[42.43 KB]
2127/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 23 มิ.ย. 632[52.82 KB]
3120/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 633[121.28 KB]
4110/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม สู่นนทรีอีสาน KU.CSC CAMP Online 2563 04 มิ.ย. 637[67.55 KB]
5คำสั่งสขส. 010/2563   แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตฯ 01 มิ.ย. 635[22.69 KB]
6คำสั่งสขส. 009/2563   แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตฯ 01 มิ.ย. 635[18.09 KB]
7คำสั่งสขส. 008/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองบริหารวิชาการและนิสิต 01 มิ.ย. 636[19.78 KB]
8คำสั่งสขส. 007/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดารองค์ความรู้ กองบริหารวิชาการและนิสิต 01 มิ.ย. 636[24.49 KB]
9คำสั่งสขส. 006/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human Resource Development) กองบริหารวิชาการและนิสิต 01 มิ.ย. 635[25.61 KB]
10คำสั่งสขส. 005/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ กองบริหารวิชาการและนิสิต 01 มิ.ย. 636[23.45 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์