# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1อว6501.0713/210   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไปรุ่นที่ 76 20 พ.ย. 6275[--]
2PhD/ว766   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกฯ 20 พ.ย. 6273[2.45 MB]
3อว0405/ว3451   ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New GenInventors Award 2020 20 พ.ย. 6222[5.85 MB]
4อว0657.3000(คว)8397   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติฯ 03 ต.ค. 62119[2.64 MB]
5พน0501/ว95   ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ 03 ต.ค. 6223[848.27 KB]
6-   งานสัมมนา Person Day 2019 03 ต.ค. 6231[1.13 MB]
7สน0032.002/6294   ชะลอการรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 03 ต.ค. 6230[295.50 KB]
8อว8205.10/0579   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 03 ต.ค. 6226[1.64 MB]
94217   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนฯ 26 ก.ย. 6227[1.67 MB]
10v;7610.1/904/2562   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 26 ก.ย. 6225[2.99 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1อว 6504.0101/(1)   การขยายระยะเวลาการรับสมัครกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและเลื่อนการเลือกตั้งกก.ประจำฯประเภทคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 25 ก.ย. 630[62.77 KB]
2อว 6504.0101/(1)   กำหนดการรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 25 ก.ย. 630[93.81 KB]
3อว 6504.0102/30378   แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต นายกองค์การนิสิต องค์การนิสิต นายกสโมสรนิสิตและประธานชมรมกิจกรรมนิสิตมก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2563 25 ก.ย. 630[81.21 KB]
4อว 6504.0102/1170   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 25 ก.ย. 630[504.16 KB]
5อว 6504.0101/(1)   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 มก.ฉกส. 25 ก.ย. 630[178.80 KB]
6อว 6504.03/2864   แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอนสำหรับผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำของการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 25 ก.ย. 630[44.07 KB]
7อว6504.0102/30468   การจัดกิจกรรมแสดงความยินดีสำหรับบัณฑิตของภาควิชาต่าง ๆ ประจำปี 2563 25 ก.ย. 631[83.90 KB]
8อว 6504.0101/(1)   แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอนสำหรับผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำของการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติมก.ฉกส.(แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่2 24 ส.ค. 6312[62.19 KB]
9อว 6504.0102/30405   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564 24 ส.ค. 637[96.00 KB]
10อว 6504.0101/(1)   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ24ปี มก.ฉกส. 24 ส.ค. 639[267.58 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1173/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 25 ก.ย. 630[360.32 KB]
2คำสั่งสขส.014/2563   แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่พักอาศัย งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทั่วไป สขส.(นายณัฐพงษ์ คำเลิศ) 24 ก.ย. 630[28.79 KB]
3คำสั่งสขส.012/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 24 ก.ย. 630[146.87 KB]
4204/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานคุณภาพและบุคลากรดีเด่น โครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2563 24 ก.ย. 630[60.22 KB]
5203/2563   แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 24 ก.ย. 630[75.00 KB]
6199/2563   (กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ) 24 ก.ย. 630[42.39 KB]
7198/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 24 ก.ย. 630[44.60 KB]
8197/2563   แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 24 ก.ย. 630[36.21 KB]
9187/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 2563 24 ก.ย. 630[117.51 KB]
10177/2563   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 24 ก.ย. 630[67.07 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์