# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1ศธ 0513.10103/ว2858   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอธิการบดี 21 มิ.ย. 614[376.47 KB]
2สน0017.3/ว2016   แจ้งที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 21 มิ.ย. 612[917.02 KB]
3สน0017.3/ว2017   แจ้งเปลี่ยนชื่อองค์กรจากกระทรวงการคลัง(โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง)เป็นการยาสูบแห่งประเทศไทย(ยสท.) 21 มิ.ย. 612[697.17 KB]
4-   ประชาสัมพันธ์เปิดรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21 มิ.ย. 612[901.40 KB]
5สน0031/496   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ(ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ประจำปี ๒๕๖๑) 21 มิ.ย. 612[2.00 MB]
6สน0014.1/618   ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร 21 มิ.ย. 612[465.68 KB]
7ศธ 0513.40103/10251   ขอแจ้งปิดทำการ 21 มิ.ย. 613[383.22 KB]
8ศธ 0522.01/ว1941   เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม(หลักสูตร 7 หลักสูตร) 21 มิ.ย. 612[16.36 MB]
9-   ขอเสนอราคาที่พักและการจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา 15 มิ.ย. 617[2.94 MB]
10ศธ 0514.1.50/ว6803   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 15 มิ.ย. 617[3.86 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
10513.40103/20136   ยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 02 เม.ย. 6116[378.79 KB]
20513.40103/30276   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 02 เม.ย. 6115[376.67 KB]
30513.40103/30277   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 02 เม.ย. 6113[408.77 KB]
40513.40103/30275   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตทุน "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 02 เม.ย. 6113[407.44 KB]
50513.40103/30276   ยกเลิกรายชื่อในประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 02 เม.ย. 6115[359.57 KB]
6-   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการใช้หอพักสำหรับนิสิตผู้มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และจ.สตูล) และ 4 อำเภอในจ.สงขลา (อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย และอ.จะนะ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 21 มี.ค. 6121[508.88 KB]
7-   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการใช้หอพักสำหรับนิสิตโครงการทุน "ไผ่ลอดกอ" ชั้นปีที่ 2-4 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 21 มี.ค. 6120[384.45 KB]
8-   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 21 มี.ค. 6118[520.25 KB]
9-   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตทุน "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 21 มี.ค. 6121[828.44 KB]
10-   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 06 มี.ค. 6126[325.86 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1คำสั่งที่ 702/2561   คำสั่ง เรื่อง ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ(เพิ่มเติม) 17 เม.ย. 6120[1.09 MB]
2คำสั่งที่ 701/2561   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้(เพิ่มเติม) 17 เม.ย. 6114[559.48 KB]
3107/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 18 "กันเกราเกมส์" (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 02 เม.ย. 6120[538.82 KB]
4098/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Akita International University and KU-CSC, the 21st Century Skills Project-Based Learning Exchange Program Approach and Practices in Border Areas “Sustainable Tourism for Sustainable Development Goals (SDGs)” (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 02 เม.ย. 6115[516.09 KB]
5คำสั่งที่ 584/2561   คำสั่ง เรื่อง ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 02 เม.ย. 6114[452.65 KB]
6คำสั่งที่ 585/2561   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 02 เม.ย. 6114[518.78 KB]
7076/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 18 "กันเกราเกมส์" 06 มี.ค. 6136[1.91 MB]
8075/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน มก.ฉกส. 06 มี.ค. 6123[772.30 KB]
9คำสั่งที่ 054/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Akita International University and KU-CSC, the 21st Century Skills Project-Based Learning Exchange Program Approach and Practices in Border Areas “Sustainable Tourism for Sustainable Development Goals (SDGs)” 05 มี.ค. 6127[845.19 KB]
10คำสั่งที่ 037/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 05 มี.ค. 6125[3.78 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์