# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
164.26/ว0666   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 12 ธ.ค. 610[3.00 MB]
20547.03/ว1089   ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยฯ 06 ธ.ค. 6116[1.60 MB]
30516.34/ว377   ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562 06 ธ.ค. 615[4.71 MB]
45798   นำเสนอแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมอาหาร 4 มื้อฯ 06 ธ.ค. 616[749.23 KB]
5สน0032.301/ว2421   ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ำลึกถึงพ่อ วิ่ง 26 ชั่วโมง ปี พ.ศ.2561 03 ธ.ค. 616[2.12 MB]
60542/ว3963   รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย 03 ธ.ค. 615[2.82 MB]
7กษ04 สน/1311   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 03 ธ.ค. 6115[2.41 MB]
8สน0017.2/ว25933   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 29 พ.ย. 614[1.42 MB]
9สน0017.2/ว25866   การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 29 พ.ย. 619[486.28 KB]
100526.01/1865   ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อฯ 29 พ.ย. 6114[6.97 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1-   ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง ปรับลดราคาจำหน่ายน้ำดื่มนนทรีอีสาน 11 ธ.ค. 610[509.30 KB]
20513.143/1798   รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 06 ธ.ค. 614[11.96 MB]
3-   รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 04 ธ.ค. 614[492.91 KB]
40513.40104/0587 (3)   แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ การสนับสนุนการจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และศูนย์ปฏิวัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 30 ต.ค. 6112[46.57 KB]
5(1)   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 30 ต.ค. 6111[130.35 KB]
60513.40101/3689-1   ผู้ได้สิทธิ์และลำดับสำรอง การขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 03 ต.ค. 6117[29.23 KB]
7(2)   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 03 ต.ค. 6124[269.77 KB]
80513.40103/(2)   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2561รอบที่5โครงการนิสิตพ้นสภาพ 21 ส.ค. 6122[67.80 KB]
90513.40103/30544 (2)   การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 21 ส.ค. 6126[107.76 KB]
100513.40103/30522 (2)   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562 21 ส.ค. 6123[57.74 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1คำสั่งที่ 2394/2561   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 17 ต.ค. 6121[688.15 KB]
2คำสั่งที่ 2393 /2561   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีและผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จังหวัดสกลนคร 17 ต.ค. 6119[2.52 MB]
3คำสั่งที่ 1814/2561   คำสั่ง เรื่อง ขอพ้นและปรับเปลี่ยนตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 12 ก.ย. 6134[1.07 MB]
4คำสั่งที่ 1876/2561   คำสั่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 11 ก.ย. 6121[508.55 KB]
5165/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 21 ส.ค. 6130[29.33 KB]
6273/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการมอบตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 21 ส.ค. 6135[68.41 KB]
7240/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2561 21 ส.ค. 6126[31.41 KB]
8249/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖ 21 ส.ค. 6123[224.25 KB]
9250/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ ๔ (Admissions) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 21 ส.ค. 6130[100.04 KB]
10221/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3 21 ส.ค. 6129[92.18 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
10513.10110/ว249   ส่งรายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 10/2561 2018-12-064[3.95 MB]