# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1สน0017.1/ว22618   แนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 17 ต.ค. 611[3.15 MB]
2สน520060/3624   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเทศบาล ประจำปี 2561 12 ต.ค. 612[456.60 KB]
3ศธ 0513.10103/ว5471   ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 ฉบับ 11 ต.ค. 614[2.28 MB]
4สน0017.3/ว22503   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562 11 ต.ค. 612[2.32 MB]
5สน0017.3/ว687   ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานงบประมาณ 11 ต.ค. 611[639.18 KB]
6สน0017.2/ว22087   การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 11 ต.ค. 613[513.25 KB]
7สน0017.2/ว22086   การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 11 ต.ค. 611[516.78 KB]
8สน0017.3/ว22112   ขอเชิญกราบไหว้บูชาศาลพระพรหม ประจำศาลากลางจังหวัดสกลนคร 11 ต.ค. 612[574.41 KB]
9วทต.(ว)543/2561   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 9 11 ต.ค. 614[6.56 MB]
10ศธ 02111/1579   การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร 11 ต.ค. 611[1.47 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
10513.40101/3689-1   ผู้ได้สิทธิ์และลำดับสำรอง การขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 03 ต.ค. 616[29.23 KB]
2(2)   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 03 ต.ค. 6112[269.77 KB]
30513.40103/(2)   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2561รอบที่5โครงการนิสิตพ้นสภาพ 21 ส.ค. 6112[67.80 KB]
40513.40103/30544 (2)   การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 21 ส.ค. 6115[107.76 KB]
50513.40103/30522 (2)   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562 21 ส.ค. 6113[57.74 KB]
60513.40103/5084 (2)   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 21 ส.ค. 6118[40.93 KB]
70513.40103/20395 (2)   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 21 ส.ค. 6118[140.37 KB]
80513.40101/3013 (1)   ขอบเขตของงาน (TOR) การขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 10 ส.ค. 6119[46.50 KB]
90513.40103/30688 (2)   ให้หยุดการเรียนการสอน (15 สิงหาคม 2561 วันสถาปนามก.ฉกส.) 10 ส.ค. 6148[192.04 KB]
100513.40101/ (1)   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือประจำปีที่ 22 01 ส.ค. 6131[421.85 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1คำสั่งที่ 2394/2561   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 17 ต.ค. 612[688.15 KB]
2คำสั่งที่ 2393 /2561   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีและผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จังหวัดสกลนคร 17 ต.ค. 611[2.52 MB]
3คำสั่งที่ 1814/2561   คำสั่ง เรื่อง ขอพ้นและปรับเปลี่ยนตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 12 ก.ย. 6114[1.07 MB]
4คำสั่งที่ 1876/2561   คำสั่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 11 ก.ย. 6110[508.55 KB]
5165/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 21 ส.ค. 6120[29.33 KB]
6273/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการมอบตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 21 ส.ค. 6121[68.41 KB]
7240/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2561 21 ส.ค. 6117[31.41 KB]
8249/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖ 21 ส.ค. 6115[224.25 KB]
9250/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ ๔ (Admissions) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 21 ส.ค. 6117[100.04 KB]
10221/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3 21 ส.ค. 6119[92.18 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์