# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1อว6501.0713/210   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไปรุ่นที่ 76 20 พ.ย. 6219[--]
2PhD/ว766   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกฯ 20 พ.ย. 626[2.45 MB]
3อว0405/ว3451   ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New GenInventors Award 2020 20 พ.ย. 624[5.85 MB]
4อว0657.3000(คว)8397   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติฯ 03 ต.ค. 6271[2.64 MB]
5พน0501/ว95   ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ 03 ต.ค. 626[848.27 KB]
6-   งานสัมมนา Person Day 2019 03 ต.ค. 6210[1.13 MB]
7สน0032.002/6294   ชะลอการรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 03 ต.ค. 6210[295.50 KB]
8อว8205.10/0579   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 03 ต.ค. 628[1.64 MB]
94217   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนฯ 26 ก.ย. 625[1.67 MB]
10v;7610.1/904/2562   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 26 ก.ย. 627[2.99 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1อว 6504.0103/227   แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความวารสารวิชาการและวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 02 ธ.ค. 625[71.43 KB]
2อว 6504.0102/407   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและทุนการศึกษาเรียนดี สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำปีการศึกษา 2563 14 พ.ย. 626[48.41 KB]
3อว 6504.0102/4017   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ KU RUN (วิ่งป่าลั่น) 14 พ.ย. 626[132.57 KB]
4อว 6504.0102/(1)   ผู้ได้สิทธิ์และลำดับสำรอง การขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 14 พ.ย. 622[25.40 KB]
5อว 6504.0102/30255   ให้หยุดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (ปัจฉิมนิเทศ) 01 พ.ย. 628[16.57 KB]
6อว 6504.0102/(1)   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Office) สำนักงานวิทยาเขตฯ มก.ฉกส. 25 ต.ค. 6211[37.39 KB]
7อว 6504.0102/(1)   การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 25 ต.ค. 627[21.82 KB]
8อว 6504.0101/(1)   รับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ณ มก.ฉกส. 22 ต.ค. 626[240.65 KB]
9อว 6504.0102/334   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 22 ต.ค. 628[263.05 KB]
10อว 6504.0101/(1)   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มก.ฉกส. 17 ต.ค. 6213[108.53 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1300/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ KU RUN (วิ่งป่าลั่น) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 02 ธ.ค. 626[27.21 KB]
2009/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 02 ธ.ค. 622[47.31 KB]
3293/2562   กำหนดวันปฏิบัติงานและวันหยุดราชการของพนักงานทั่วไป ประจำอาคารโรงอาหารกลาง (อาคาร 10) 20 พ.ย. 627[26.05 KB]
4294/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 20 พ.ย. 623[60.13 KB]
5005/2562   แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งธุรการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตฯ มก.ฉกส. 25 ต.ค. 6211[57.44 KB]
6007/2562   แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยภายในกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตฯ 25 ต.ค. 629[34.35 KB]
7271/2562   แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต นายกสโมสรนิสิต มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2562 03 ต.ค. 6212[27.70 KB]
8237/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 03 ต.ค. 625[27.29 KB]
9267/2562   แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิต มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2562 02 ต.ค. 6211[63.97 KB]
10251/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 02 ต.ค. 628[208.51 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์