# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1สน 0017.5/ว7969   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 19 เม.ย. 613[2.48 MB]
2สน 0016/7777   ประกวดการออกแบบหัตถศิลป์สิ่งทอผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามธรรมชาติจังหวัดสกลนคร"สกลนคร เมืองแห่งคราม Design Award 2018" 19 เม.ย. 613[1.44 MB]
3สน 0017.2/ว 8082   การดำเนินการตามแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกคองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 19 เม.ย. 612[1,008.75 KB]
4ศธ 0513.40101/ว1564   บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม (บิดาของนางฤทัยทิพย์ สุระเสียง) 19 เม.ย. 614[374.80 KB]
5กษ 0314.12/136   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2561 18 เม.ย. 613[517.58 KB]
6-   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 18 เม.ย. 615[828.80 KB]
7กษ 0607/113   แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน (เดิม สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร 18 เม.ย. 615[447.01 KB]
8สน 0127.07/125   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการคัดกรองมะเร็งแบบบูรณาการ 18 เม.ย. 614[553.66 KB]
9ศธ 0513.10510/195   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2561 17 เม.ย. 614[11.04 MB]
10ศธ 0542.01.03/ว 1243   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 17 เม.ย. 616[4.05 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
10513.40103/20136   ยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 02 เม.ย. 616[378.79 KB]
20513.40103/30276   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 02 เม.ย. 616[376.67 KB]
30513.40103/30277   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 02 เม.ย. 615[408.77 KB]
40513.40103/30275   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตทุน "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 02 เม.ย. 616[407.44 KB]
50513.40103/30276   ยกเลิกรายชื่อในประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 02 เม.ย. 617[359.57 KB]
6-   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการใช้หอพักสำหรับนิสิตผู้มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และจ.สตูล) และ 4 อำเภอในจ.สงขลา (อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย และอ.จะนะ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 21 มี.ค. 6113[508.88 KB]
7-   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการใช้หอพักสำหรับนิสิตโครงการทุน "ไผ่ลอดกอ" ชั้นปีที่ 2-4 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 21 มี.ค. 6112[384.45 KB]
8-   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 21 มี.ค. 6111[520.25 KB]
9-   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตทุน "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 21 มี.ค. 6112[828.44 KB]
10-   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 06 มี.ค. 6118[325.86 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1คำสั่งที่ 702/2561   คำสั่ง เรื่อง ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ(เพิ่มเติม) 17 เม.ย. 615[1.09 MB]
2คำสั่งที่ 701/2561   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้(เพิ่มเติม) 17 เม.ย. 615[559.48 KB]
3107/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 18 "กันเกราเกมส์" (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 02 เม.ย. 6110[538.82 KB]
4098/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Akita International University and KU-CSC, the 21st Century Skills Project-Based Learning Exchange Program Approach and Practices in Border Areas “Sustainable Tourism for Sustainable Development Goals (SDGs)” (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 02 เม.ย. 617[516.09 KB]
5คำสั่งที่ 584/2561   คำสั่ง เรื่อง ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 02 เม.ย. 615[452.65 KB]
6คำสั่งที่ 585/2561   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 02 เม.ย. 615[518.78 KB]
7076/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 18 "กันเกราเกมส์" 06 มี.ค. 6128[1.91 MB]
8075/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน มก.ฉกส. 06 มี.ค. 6114[772.30 KB]
9คำสั่งที่ 054/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Akita International University and KU-CSC, the 21st Century Skills Project-Based Learning Exchange Program Approach and Practices in Border Areas “Sustainable Tourism for Sustainable Development Goals (SDGs)” 05 มี.ค. 6121[845.19 KB]
10คำสั่งที่ 037/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 05 มี.ค. 6117[3.78 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์