# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1ศธ 0513.40105/1245   แจ้งเวลาทำการห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561 14 ส.ค. 615[1.28 MB]
2สน0034/17347   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 10 ส.ค. 615[736.96 KB]
3-   ่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ 10 ส.ค. 615[1.65 MB]
4ศธ 5801/6281/2561   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "การบริหารจัดการโครงการขั้นสูง (PROJECT LIFE-CYCLE MANAGEMENT)" 10 ส.ค. 614[3.46 MB]
5สน0017.2/ว17058   ขอรับการสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 10 ส.ค. 615[1,022.34 KB]
6สน0017.3/16833   หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีจอมราชา" 10 ส.ค. 615[1.58 MB]
7สน0017.2/ว17002   ขอส่งสำเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 10 ส.ค. 616[348.35 KB]
8สน0017.2/ว16046   สรุปมติคณะกรรมการจัดการชลประทานลุ่มน้ำก่ำตอนบน(จังหวัดสกลนคร) 06 ส.ค. 617[804.04 KB]
9ศธ 0558/ว0636   ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 06 ส.ค. 6124[2.03 MB]
10สน0028/ว2174   ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ 06 ส.ค. 615[4.45 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
10513.40101/3013 (1)   ขอบเขตของงาน (TOR) การขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 10 ส.ค. 616[46.50 KB]
20513.40103/30688 (2)   ให้หยุดการเรียนการสอน (15 สิงหาคม 2561 วันสถาปนามก.ฉกส.) 10 ส.ค. 6126[192.04 KB]
30513.40101/ (1)   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือประจำปีที่ 22 01 ส.ค. 6110[421.85 KB]
40513.40105/1036 (4)   นโยบายอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 01 ส.ค. 6114[314.08 KB]
50513.40103/20136   ยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 02 เม.ย. 6145[378.79 KB]
60513.40103/30276   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 02 เม.ย. 6134[376.67 KB]
70513.40103/30277   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 02 เม.ย. 6131[408.77 KB]
80513.40103/30275   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตทุน "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 02 เม.ย. 6132[407.44 KB]
90513.40103/30276   ยกเลิกรายชื่อในประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 02 เม.ย. 6131[359.57 KB]
10-   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการใช้หอพักสำหรับนิสิตผู้มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และจ.สตูล) และ 4 อำเภอในจ.สงขลา (อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย และอ.จะนะ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 21 มี.ค. 6135[508.88 KB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
1172/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม สู่นนทรีอีสาน KU.CSC CAMP 2561 10 ส.ค. 612[102.00 KB]
2171/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่รับเข้า ปีการศึกษา 2558 10 ส.ค. 612[59.57 KB]
3142/2561   แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วย กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 10 ส.ค. 614[30.39 KB]
4144/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 10 ส.ค. 613[21.49 KB]
5098/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Akita International University and KU-CSC, the 21st Century Skills Project-Based Learning Exchange Program Approach and Practices in Border Areas “Sustainable Tourism for Sustainable Development Goals (SDGs)” (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 10 ส.ค. 612[32.46 KB]
6164/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2561 10 ส.ค. 612[93.56 KB]
7คำสั่งที่ 1631/2561   คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 06 ส.ค. 616[919.18 KB]
8คำสั่งที่ 1614/2561   คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภารกิจให้มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 06 ส.ค. 617[1.77 MB]
9คำสั่งที่ 1612/2561   คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 06 ส.ค. 618[2.37 MB]
10295/2561   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินและบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 01 ส.ค. 6113[1.31 MB]
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์
# เลขเอกสาร เรื่อง วันที่ อ่านแล้ว ขนาดไฟล์