ระบบตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

=========== กรุณาระบุเงื่อนไข ============


*** ช่วงเช้า เริ่มสอบเวลา 9.00 น. ผู้ที่มาสายหลังเวลา 9.30 น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

*** ช่วงบ่าย เริ่มสอบเวลา 13.30 น. ผู้ที่มาสายหลังเวลา 14.00 น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
ปีการศึกษา(YY) ภาค การสอบ

รหัสนิสิต
แนวทางปฏิบัติการเตรียมตัวเข้าห้องสอบ

//กรณี นิสิตที่ ลาออก/งดเรียน/ลาพักการศึกษา ภายหลังจากการตัดข้อมูล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ระบบจะยังแสดงข้อมูลห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ แต่ทั้งนี้ นิสิตไม่ต้องเข้าสอบ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.
โดยคณะกรรมการดำเนินการสอบ

หมายเหตุ

1. ไม่ติดรายชื่อเข้าห้องสอบในแต่ละห้องสอบโดยให้นิสิตตรวจสอบเลขที่นั่งสอบผ่านระบบด้วยตนเอง โดยเริ่มดำเนินการ การสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส. ครั้งที่ 4/2560)
2. ไม่อนุญาตให้นิสิตเข้าห้องน้ำในระหว่างการสอบ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส. ครั้งที่ 4/2560)
3. การเข้าสอบ นิสิตควรแต่งกายให้ถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยห้ามนิสิตชาย ใส่กางเกงยีนส์เข้าสอบโดยเด็ดขาด
4. ช่วงเช้า เริ่มสอบเวลา 9.00 น. ผู้ที่มาสายหลังเวลา 9.30 น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
5. ช่วงบ่าย เริ่มสอบเวลา 13.30 น. ผู้ที่มาสายหลังเวลา 14.00 น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
6. การเข้าสอบทุกครั้ง ต้องนำบัตรประจำตัวนิสิต มาด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
7. การทำใบแทนนิสิต ต้องนำรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาด้วย และสถานที่ในการขอใบแทนนิสิตคือ 1.อาคารเรียนรวม (อาคาร 2) ชั้น 1 ห้อง 110 หรือ 2.อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) ชั้น 2 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
8. กรณีสอบต่อเนื่อง ให้นิสิตไปที่ห้องสอบต่อเนื่องที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) ห้อง 9-307