เกี่ยวกับผู้สมัคร
ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ดูรายข้อมูลการจ่ายเงิน ดูข้อมูลคะแนน GAT/PAT คะแนนสอบวิชาสามัญ
รหัสประจำตัวประชาชน (ตัวเลขเท่านั้น) ::
ข้อมูลการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • วันที่ 20 เมษายน 2561
ประกาศเพียงหลักสูตรเดียว ตามลำดับ 1 2 3 4 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ของผู้สมัคร

  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  • วันที่ 9 พฤษภาคม 2561