ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบไล่ ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 17.00-20.00 น.
18 พ.ค. 6201355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน(46) :: B5702-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(55) :: B5602-59,
04205355 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I(55) :: B5602-59,
04252211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(60) :: B5602-60,
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III(43) :: B5602-59,B5702-59,
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) :: B5602-58,B5602-59,B5602-60,B5702-58,B5702-59,
04205212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า II(55) :: B5602-59,
04824212 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(55) :: B5702-56,
19 พ.ค. 6203751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(43) :: B5602-58,B5602-59,B5602-60,B5702-58,B5702-59,B5702-60,

04203473 วิศวกรรมจราจร(55) :: B5702-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(55) :: B5602-59,
04252234 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(60) :: B5602-60,
23 พ.ค. 6204209211 กลศาสตร์ของของไหล(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
24 พ.ค. 6204825115 ฟิสิกส์ทั่วไป II(55) :: B5602-59,B5702-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
25 พ.ค. 6204205341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I(55) :: B5602-59,
04209423 วิศวกรรมชลศาสตร์(55) :: B5702-58,
04252341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น (60) :: B5602-60,
04210331 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-58,
25 พ.ค. 6204203204 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(60) :: B5602-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04825116 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5602-59,B5702-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
25 พ.ค. 62
26 พ.ค. 6204253282 วัสดุวิศวกรรม(60) :: B5602-60,
04811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) :: B5702-58,B5702-59,
04813282 วัสดุวิศวกรรม(47) :: B5602-59,
04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(60) :: B5602-60,
04821119 เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5702-58,B5702-59,
04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(55) :: B5602-59,B5702-59,
27 พ.ค. 6204203204 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(60) :: B5602-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04825116 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5602-59,B5702-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU