ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบไล่ ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 17.00-20.00 น.
04 ธ.ค. 6001355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III(43) :: B5602-58,B5702-58,D5101-59,
03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(43) :: D5101-60,
05 ธ.ค. 6004401223 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข(55) :: D5101-59,
04401355 การควบคุมแมลงและพาหะ(52) (1:ไม่มีสอบไล่)
06 ธ.ค. 6004401224 โภชนวิทยาสาธารณสุข(55) :: D5101-59,
04401341 อนามัยชุมชน(55) :: D5101-58,
07 ธ.ค. 6004401212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข(55) :: D5101-59,
04401356 การจัดการขยะมูลฝอย(52) :: D5101-58,
04401364 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข(55) :: D5101-57,
04804115 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
08 ธ.ค. 6001999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: B5602-57,D5101-57,
04205341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I(55) :: B5602-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401346 ประชากรและงานอนามัยแม่และเด็ก(52) :: D5101-58,
04811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) :: B5702-57,B5702-58,
04824171 หลักสถิติ I(55) :: D5101-59,
09 ธ.ค. 6004205454 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II(55) :: B5602-57,
04824211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(55) :: B5602-59,B5702-59,
04205218 ระบบกำลังและสื่อสารเบื้องต้น(55) :: B5602-59,
04205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(55) :: B5602-58,
04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม(60) :: B5602-60,B5702-60,
04203361 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ(55) :: B5702-57,
04205451 การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า(55) :: B5602-57,
04208201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(55) :: B5602-59,
04401222 ชีวสถิติ(55) :: D5101-59,
10 ธ.ค. 6001999141 มนุษย์กับสังคม(43) :: B5602-59,B5702-59,
04203371 วิศวกรรมขนส่ง(55) :: B5702-58,
04825113 ฟิสิกส์ทั่วไป I(55) :: B-0,B5602-60,B5702-60,
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I(43) :: B5602-60,B5702-60,
04205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(55) :: B5602-59,
04205361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า I(55) :: B5602-58,
01424201 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(55) :: D5101-57,
11 ธ.ค. 6004401319 ศัพท์ทางการแพทย์และสาธารณสุข(58) :: D5101-57,
04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(51) :: D5101-59,
12 ธ.ค. 6004401317 การปฐมพยาบาล การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย(55) :: D5101-58,
13 ธ.ค. 6004401251 อนามัยสิ่งแวดล้อม(55) :: D5101-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401345 การจัดการบริการสุขภาพชุมชน และประกันคุณภาพ(52) :: D5101-57,
04401362 สุขภาพจิต(55) :: D5101-58,
14 ธ.ค. 6004401354 การจัดหาน้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสีย(55) :: D5101-58,
04401365 ทันตสาธารณสุข(55) :: D5101-57,
15 ธ.ค. 6001999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) :: B5401-0,B5602-60,B5702-60,
04813282 วัสดุวิศวกรรม(47) :: B5602-59,B5702-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
16 ธ.ค. 6004210212 จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย(55) :: B5702-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04210431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-58,
04821119 เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5602-60,B5702-60,
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน(58) :: B5602-60,B5702-60,D5101-60,
04203354 การออกแบบฐานราก(55) :: B5702-57,
04205459 ความเชื่อถือได้เบื้องต้นของระบบกำลัง(55) :: B5602-57,B5602-58,
04825115 ฟิสิกส์ทั่วไป II(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04209241 อุทกวิทยา I(55) :: B5702-58,
04824113 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B5602-59,B5602-60,B5702-59,B5702-60,
17 ธ.ค. 6001420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I(46) :: B-0,B5401-56,
04209212 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-58,
04825114 ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ(55) :: B-0,B5602-59,B5602-60,B5702-59,B5702-60,
04203471 วิศวกรรมการทาง(55) :: B5702-57,
04812461 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้(51) :: B5602-57,B5602-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04821118 เคมีหลักมูล(55) :: B5602-60,B5702-60,D5101-60,
22 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60
24 ธ.ค. 60


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU