เกี่ยวกับผู้สมัคร
ค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รหัสประจำตัวประชาชน (ตัวเลขเท่านั้น) ::
ค้นหารหัสในระบบเคลียริ่งเฮาส์
ค้นหารหัสสำหรับเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ::
ข้อมูลการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศเพียงหลักสูตรเดียว ตามลำดับ 1 2 3 4 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ของผู้สมัคร

  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
คณะสาธารณสุขศาสตร์