รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ

สำหรับนิสิต
 • ระบบสารสนเทศนิสิต
 • ระบบตารางเรียน
 • ระบบตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
 • รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน KU8

 • สำหรับอาจารย์
 • ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบันทึกเกรดออนไลน์ Version 2

 • สำหรับหน่วยงาน
 • ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน
 • ระบบบันทึกตารางเรียน - ตารางสอบ
 • ระบบพิมพ์ใบแทนบัตรประจำตัวนิสิต
 • ระบบบันทึกรับ KU
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบพรรณไม้
 • ระบบบันทึกเกรดออนไลน์ Version 2
 • ระบบลงทะเบียนกิจกรรม/โครงการ Version 2

 • สำหรับผู้บริหาร
 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
 • ระบบรายงานการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร