ข้อมูลการขอใช้บริการจัดเตรียมสถานที่
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ กิจกรรม/โครงการ วันที่แจ้ง วันที่จัดงาน สถานะ การดำเนินการ
1น.ส.กนกอร กวานสุพรรณอาคาร 9 โถงหน้าห้องระพีแจกบัตรประจำตัวนิสิตSCB 17 ก.ค. 61 16:06 น.16 ส.ค. 61 08:30 น.รอดำเนินการ
2นายกมล ฟองอ่อนอาคาร14จัดนิทรรศการถวายพระพรฟ้าหญิง02 ก.ค. 61 08:57 น.02 ก.ค. 61 11:30 น.รอดำเนินการ
3นางวนิดา พิลาชัยห้องนนทรี ชั้น 2 อาคารบริหาร การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256110 พ.ค. 61 14:01 น.17 พ.ค. 61 08:30 น.รอดำเนินการ
4นางวนิดา พิลาชัยห้องนนทรี ชั้น 2 อาคารบริหาร การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256110 พ.ค. 61 14:00 น.17 พ.ค. 61 08:30 น.รอดำเนินการ
5นายปัญญา ไพจันทร์ห้อง นนทรี ชั้น 2 อาคารบริหารจัดสถานที่ห้องประชุม (ห้องนนทรี ชั้น 2 อาคารบริหาร)02 พ.ค. 61 14:00 น.14 พ.ค. 61 08:30 น.รอดำเนินการ
6นายปัญญา ไพจันทร์ห้อง นนทรี ชั้น 2 อาคารบริหารจัดสถานที่สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 25 คน02 พ.ค. 61 13:41 น.10 พ.ค. 61 15:00 น.รอดำเนินการ
7น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์อาคาร 9 หน้าห้องระพีโครงการสอบ สอบไล่ ปลาย 6027 เม.ย. 61 14:58 น.30 เม.ย. 61 08:30 น.รอดำเนินการ
8น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์อาคาร 2โครงการสอบ สอบไล่ ปลาย 6027 เม.ย. 61 14:57 น.30 เม.ย. 61 08:30 น.รอดำเนินการ
9น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์อาคาร 7โครงการสอบ สอบไล่ ปลาย 6027 เม.ย. 61 14:56 น.30 เม.ย. 61 08:30 น.รอดำเนินการ
10น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์14-101โครงการสอบ สอบไล่ ปลาย 6027 เม.ย. 61 14:55 น.30 เม.ย. 61 08:30 น.รอดำเนินการ
11น.ส.พชรธรณ์ โอภาสห้องพระพิรุณต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย ใน สปป.ลาว 24 เม.ย. 61 14:19 น.04 พ.ค. 61 08:30 น.รอดำเนินการ
12น.ส.ปัณฑิตา อินทรักษา2-302 และ 2-303ติว TOEIC18 เม.ย. 61 13:40 น.21 เม.ย. 61 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
20 เม.ย. 61 16:55 น.
13น.ส.ปัณฑิตา อินทรักษาอาคาร 14 หอประชมวิโรจอิ่มพิทักษ์ และห้องยูโด ทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 309 เม.ย. 61 12:14 น.19 พ.ค. 61 08:30 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 61 17:31 น.
14น.ส.กนกอร กวานสุพรรณอาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) ถ่ายรูป ทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่09 เม.ย. 61 11:53 น.23 เม.ย. 61 08:30 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 61 16:19 น.
15น.ส.กนกอร กวานสุพรรณอาคาร 14 ทำบัตรประจำตัวนิสิตแบบใหม่04 เม.ย. 61 16:38 น.25 เม.ย. 61 08:00 น.ยกเลิกรายการ
09 เม.ย. 61 16:20 น.
16นายอุกฤษ แก้วก่าโถงทางเข้า อาคาร 13โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 256004 เม.ย. 61 10:34 น.20 เม.ย. 61 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
20 เม.ย. 61 16:55 น.
17นายปณิธาน คราประยูร2-303โครงการร่วมกับฝรั่งเศส30 มี.ค. 61 13:56 น.31 มี.ค. 61 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
02 เม.ย. 61 09:04 น.
ทีมภิน
18น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนาห้องประชุมวิโรจอิมพิทักษ์ อาคาร 14Boot Camp Start Up28 มี.ค. 61 09:55 น.06 เม.ย. 61 08:00 น.ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
05 เม.ย. 61 18:26 น.
ทีมสมบัติ
19น.ส.โอลักษณ์ เทียมภักดิ์ห้องนนทรี อาคารบริหารโครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต27 มี.ค. 61 15:08 น.20 เม.ย. 61 08:00 น.ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
20 เม.ย. 61 16:55 น.
ทีมสมบัติ
20นางเนตรนภา อัฐวงศ์อาคาร 14โครงการสอบ YFS 2018 27 มี.ค. 61 13:36 น.01 เม.ย. 61 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
02 เม.ย. 61 09:04 น.
ทีมสมบัติ
21นายอภิศักดิ์ อุ่มจันสาห้องนนทรี ชั้น 2 อาคารบริหารโครงการทบทวนแผน22 มี.ค. 61 12:47 น.26 มี.ค. 61 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
30 มี.ค. 61 10:13 น.
ทีมสมบัติ