ระบบการตรวจสอบ รายชื่อกรรมการควบคุมการสอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

=========== กรุณาระบุเงื่อนไข ============

ปีการศึกษา(YY) ภาค การสอบ

ค้นจากชื่อ       
** สามารถค้นหาจากข้อความบางส่วน ของชื่อหรือนามสกุลได้ **

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการควบคุมการสอบ
ใบแจ้งเปลี่ยนการควบคุมการสอบ
ใบแจ้งยกเลิกสอบ
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ จากคณะกรรมการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส
ตารางแสดงรายชื่อกรรมการควบคุมการสอบพร้อมห้องสอบ (ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 )
มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.ฉกส. เรื่องกรรมการควบคุมการสอบ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 2 เมษายน 2555

ยืนยันข้อมูล ณ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น.


ศูนย์ประสานงานการสอบ แต่ละอาคาร

1. อาคาร 2 ห้อง 2-110

2. อาคาร 7 ห้อง 7-316

3. อาคาร 9 ห้อง 9-204 (งานทะเบียนและประมวลผล)

4. อาคาร 13 ห้อง 13-202 (บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์)

5. อาคาร 16 ห้อง บริเวณหน้าห้อง 16-203

หมายเหตุ

1.ถ้ารายวิชาใดแจ้งยกเลิกตั้งแต่ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะปรากฎ คำว่า ยกเลิก ในช่อง ยกเลิก พร้อมกับวันที่แจ้งยกเลิก

2. หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลการสอบ ติดต่อที่เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสอบ 081-7391745 คุณสุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์